آزمایشگاه آسیب شناسی بهار

گواهی می‌شود که این مرکز از کیت‌های اعتیادی شرکت پارسیان گیتی ایرانیان و برندهای آن استفاده نموده که در مقایسه با کیت های مشابه  از کیفیت مطلوب تری برخوردار می‌باشد.